Extra årsmöte för beslut om stadgeändring

Hej,

Vid årsmötet 4 april 2020 togs beslut, enligt förslag från styrelsen, om en mindre revidering av stadgarna för handikappbarnhemindien.se. Enligt 16 § i gällande stadgar framgår att

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta”. Med anledning av detta kallar föreningen därför till ett extra årsmöte 26 november kl. 19.00 för att besluta om stadgeändringen. Bifogat finns de reviderade stadgarna.

https://docs.google.com/document/d/1wpHDvtyWNJTSWJrS71y9QrSrWqeKy2uHMeozIcxDAeY/edit

För att delta på detta extra årsmöte krävs att man anmäler sig till Samuel Tideman via mail senast 8 november. Pga pandemin kommer det inte vara något fysiskt möte. Om många anmäler sig kommer mötet, pga. tekniska begränsningar, hållas per e-post. Annars blir mötet via Skype. Om mötet blir via Skype kommer det skickas ut en länk till de som anmält sig. Det krävs inte att man har Skype installerat utan det räcker att öppna länken via valfri webbläsare. Inga andra frågor än beslutet om stadgeändringen kommer att behandlas på det extra årsmötet 26 november. Däremot kommer det informeras lite om situationen på barnhemmet nu i Corona tider.
Med vänlig hälsning
Samuel Tideman
Ordförande