Föreningens stadgar

Stadgar för ideella föreningen handikappbarnhemindien.se

§     1. Namn

Föreningens namn är handikappbarnhemindien.se.

§        2. Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål: att genomföra offentliga insamlingar till förmån för barns utveckling vid skolan Rajiv Gandhi Memorial High School for Physically Challenged – Challagundla, Guntur District, Indien, samt att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader.

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

§     3. Säte

Styrelse skall ha sitt säte i Nykvarn, Stockholms län.

§        4. Organ:

Föreningens organ är:
1) Årsmötet
2) Styrelsen

§        5. Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som accepterar och följer föreningens stadgar. Till medlem i föreningen kan antas den som betalt medlemskap.

Ansökan om medlemskap skall ske via epost till styrelsen. Beslut om inval ska meddelas sökanden utan dröjsmål.

§      6. Medlemsavgiften

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och gäller från årsmöte till årsmöte. Betalda avgifter återbetalas inte.

§     7. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§     8. Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen.

§      9. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före maj månads utgång.

Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 21 dagar före årsmötesdagen.

Extra årsmöte kan avhållas när 2/3 delar av styrelsen så finner eller när 1/2 delar av föreningens medlemmar så påkallar.

§      10. Rösträtt vid årsmöte:

Alla som har betalat medlemskap har rösträtt.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.

Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.

För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§     11. Förslag till ärenden vid årsmöte

Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 30 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§     12. Ärenden på årsmötet

1.          Årsmötets öppnande
2.          Fastställande av röstlängd
3.          Val av ordförande och protokollförare
4.          Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
5.          Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
6.          Fastställande av dagordning
7.          Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8.          Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
9.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.      Fastställande av årsavgifter
11.      Val av ordförande
12.      Val av övriga ordinarie ledamöter
13.      Val av suppleanter till styrelsen
14.      Val av valberedning
15.      Val av två revisorer
16.      Övriga frågor
17.      Årsmötets avslutande

§     13. Styrelsen

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter och 2-4 suppleanter. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§     14. Styrelsens åligganden m.m.

Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.

Det åligger styrelsen
att verkställa av årsmötet fattade beslut
att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper
att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade  räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår.
att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar

§     15. Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§     16. Stadgeändring

Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast 3 månader före årsmötet. Förslaget skall senast 2 månader före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet. Till kallelse bifogas förslag jämte eventuellt yttrande.

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§     17. Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat.

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

Beslutas om föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas till förening som på lämpligt sätt främjar området.

Antagna vid årsmöte 2015-09-03, § 7